..na koniec wracamy do usług.

Jednakże teraz, korzystając z powyższych ustaleń, możemy dostrzec, że fenomen usługi ukazuje się nam w innym – bo spolaryzowanym – świetle.

Doświadczenie

Wy/świadczenie usługi jest doświadczeniem współ/udziału w realizacji czegoś, co wydarza się na skutek samoobecności podmiotu/podmiotów uczestniczących w tym zdarzeniu. Dzięki temu dochodzi do spotkania. Usługowość – jeśli posłużyć się tym uogólnieniem – jest doświadczeniem  współudziału w czymś ważnym, bo prawdziwie ludzkim.

Ważnym ze względu na sam sposób zjawiania się usługi inter homines, jak również z powodu śladu, jaki pozostaje z tego spotkania.

Przeżycie

Chociaż nie zawsze odnosi się do źródłowej naoczności, pozostawia w psychice trwalsze ślady; rodzaj osadu, który opada w głębię nieświadomość. Przeżycie wyprowadza poza sensualizm i behawioryzm, pozwala wykroczyć poza psychologię, zwłaszcza tą w wersji B.F. Skinera czy A. Masłowa.

Prze/życie naprowadza na Życie, dane jako egzystencja. Dorozumiewanie się istoty rzeczy czy też sensu b y c i a  jako usługodawca lub usługobiorca odsłania prawdę o usłudze. Z przeżycie autentycznej relacji usługowej (jako relacji interpersonalnej) wyłonić się może niezafałszowany obraz świata.

Doznanie

Specyfikę, ba, wyjątkowość doznania,  można wywieść ze spotkania z innym Ty. Współuczestniczenie w wydarzaniu się usługi może być porównywane tylko z doznaniem wyniesionym z oddziaływania arcydzieła. To już nie są zwyczajne  wrażenia, ani bodźce, tylko wyraźny impuls – zdolny wstrząsnąć, ale też  odmienić doznający go podmiot.

Olśnienie

Poddanie usługi tego rodzaju analizom pozwala odkryć, że jako fenomena nie należy ona do świata materii, ani nawet wyłącznie do sfery konsumpcji. Usługa nie pojawia się po to, aby ją zwyczajnie „skonsumować”. Olśnienie, jakiemu ulegamy,  uświadamia nam, że usługa urzeczywistnia się w podobny sposób, jak wartość – przez jej wyistoczenie.

Kazimierz Rogoziński