Interesujący (ale czy tylko ciekawy?)  wniosek pojawia się, jeśli  prowadzony tu wywód ujmiemy w ramy czasowe.

Mija sto lat od rozkwitu fenomenologii. Ale też – z drugiej strony – trzecia  dekada XXI wieku to początek czwartej rewolucji przemysłowej, której spektakularną zapowiedzią  była/jest pandemia (kiedy piszę te słowa- rozlewająca się piątą falą).

[NB ten nieprzypadkowy układ liczebników łatwo zapamiętać.]

Czwartą rewolucję przemysłową eufemistycznie nazywa się MOBILNYM INTERENETEM RZECZY. Za tym określeniem kryje się iście perfidny zamysł, polegający na tym, by również człowieka sprowadzić do poziomu rzeczy/przedmiotu, przez…ochipowanie. (Masowe wyszczepianie było tylko ćwiczeniem przygotowującym do wszczepiania, czyli zasadniczej fazy tego  projektu).

Ten prosty zabieg sprawi, że ochipowany człowiek już na trwałe podłączony zostanie do sieci. Dzięki niemu huby zapewnią sobie pełną sterowalność wszystkimi użytkownikami sieci. Już teraz widać, że czwarta rewolucja technologiczna wyraźnie przyspiesza, ponieważ nie napotyka żadnych przeszkód. Będzie więc kulminacją (ostatnią fazą ?)  opisywanego wyżej procesu reifikacji.

Wraz z tak rozpoznawaną sytuacją, coraz wyraźniej odsyłania się bliski finał cywilizacji Atlantyckiej. W tym nowym kontekście wszystko, co uzyskujemy dzięki fenomenologicznej analizie usług (a czego fragmenty tu pomieściłem), cały ten przekaz, zaczyna wybrzmiewać jak podzwonne dla ludzkości. Wreszcie możemy sobie w pełni zdać sprawę z tego, jaka przyszłość nas czeka, skoro usługi „spisaliśmy na straty”.

Kazimierz Rogoziński

Literatura, zestaw minimum:

R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 1

R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla, Warszawa, 1974

B. Skarga, Kwartet metafizyczny, Kraków, 2005

R. Nycz, O nowoczesności jako doświadczeniu, w: R. Nycz, A. Zeidler – Januszewska, Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków, 2006

E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa, 1999

G.W. Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Kęty, 2001

S. Świeżawski, Historia filozofii europejskiej XV wieku, t.1. Warszawa, 1974  

B. Baran, Heidegger i powszechna mobilizacja, Kraków, 2004

M. Scheler, Zum Phänomen des Tragischen/ O zjawisku tragiczności, przekł. R. Ingarden, w: Arystoteles, Hume, Scheler, o tragedii i tragiczności, wybór, przedmowa, opracowanie W. Tatarkiewicz, Kraków, 1976

A – T. Tymieniecka, Życie w pełni LOGOS, księga 1. Poznań, 2011

T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, 1973