KULTURA – USŁUGI – CYWILIZACJA

Studium dynamiki przeobrażających je sił

∗ ∗ ∗

GraWITAcja

 

Dzięki wprowadzeniu pojęcia GRAVITAS i związanej z nim integralnie GRAWITACJI możemy poruszać się na pograniczu dwu światów opisywanych przez: fizykę [→ Cywilizacja ←] i meta/fizykę [→ Kultura ←]. Ich rozłączność ujawnia dynamikę napięć. Dwu-stronne ujęcia – jak sądzę –  rozjaśnia analizowane zależność między oboma zachodzącymi na siebie sferami.

Ale jest jeszcze jedna korzyść. Takie wzajemne odniesienia pozwalają dostrzec oddziaływanie siły nadrzędnej, formującej obie domeny. Skojarzenie z prawem powszechnej grawitacji (fizyka) jest o tyle inspirujące, ponieważ uniwersalizm (stający się  determinizmem) nie wyklucza sprowadzać analiz na poziom obserwacji reakcji/zachowań jednostkowych. Wyraźniej uwidacznia się ów moment, kiedy jednostkowe „ciało” (konstrukt psycho-fizyczny) pod wpływem wznoszącej siły odśrodkowej, grawituje ku wyższym – ponad/biologicznym – poziomom.

Wynikające z powyższej analogii korzyści zestawiam poniżej:

ⱺ Grawitacja – siła przyciągania, wywołuje ruch okrężny, jeśli oddziałują na siebie siły ciała o zróżnicowanej masie.

ⱺ Ruch okrężny – odbywa się wokół (jakiegoś) centrum,  i powtarzany przebiega w/na tej samej płaszczyźnie.

Aby powstało „zaburzenie” konieczne jest „przyspieszenie”, czyli działanie siły wznoszącej.

Przyczyną przyspieszenia może być świadomość skończoności życia ludzkiego („klepsydrę”  odmierzającą trwanie życia organizmu wypełnia skończona ilość ziaren pisku), albo odkrycie indywidualnego potencjału twórczego.

Utworzenie tyleż jednostkowego/indywidualnego, co homo/centrycznego układu wymaga spełnienia dwu warunków: /a/ uformowanie się Jaźni; /b/ po – prowadzenie, wy-prowadzenie axis mudi, jako osi stabilizującej (hermeneutyczną) spiralę

Ruch okrężny przekształca się w ruch wznoszący po spirali.

REWELACJA (w ścisłym tego słowa znaczeniu), Niepojęte – Transcendentne…zostaje rozpoznane jako gravitas, czyli wzniosłe, dostojne, potężne, tajemnicze…

Poruszanie się po spirali sprawia, że niepojęte (Ungeheuere, tak, takprzypomina się Nietzsche)) nie odstrasza, tylko przyciąga.

Wznoszenie się na coraz to wyższy poziom spirali nie jest postępem; albowiem jak to wyraził S. Ossowski: postęp nie dotyczy kultury, tylko cywilizacji.

Indywiduum poruszające się o spirali WCHODZI w (błogosławiony) stan WZMOŻENIA.

Kazimierz Rogoziński