W usługach dialog, rozmowa ( vide artykuł „ Komunikacja i jej dysfunkcje”) są nie tylko wstępnym, ale wręcz nieodzownymi warunkiem porozumiewania się. Jednakże samo konwersowanie, rozpytywanie, czy też udzielanie informacji nie jest świadczeniem usługi. Aby usługa zaistniała, konieczna jest wola jej wyświadczenia, skutkująca sprawstwem. To rzadko wstępujące słowo, właściwie poza sferą usług się nie pojawia. Jak je rozumieć?

S p r a w s t w o  znaczy:  sprawić, by zamawiający usługę (usługobiorca) poczuł się  c z y m ś  obdarowany.

Kazimierz Rogoziński