Podejmując zapowiedziane w tytule zadanie, warto byłoby uzmysłowić sobie cztery rodzaje wiedzy, z jakich korzystamy  zajmując się usługami.

Wiedza w usługach. Wiedza praktyczna

Zorientowana praktycznie wiedza, w ramach której wydzielić można jeszcze następujące trzy – bardziej szczegółowe – jej rodzaje:

  • Specjalistyczna wiedza fachowa
  • Wiedza z zakresu relacyjnego marketingu usług, a więc dotycząca kształtowania relacji usługowej, jako szczególnego rodzaju interakcji międzyludzkich
  • Wiedza handlowa, odnosząca się do pewnych uniwersalnych zasad kształtowania obrotu towarowego i zbytu produktów

Ekonomiczna wiedza o usługach

Wiedza naukowa, niekiedy teoria,  rozwijana niemal wyłącznie przez nauki ekonomiczne (posiadające swego rodzaju monopol poznawczy), uprawiana w dwu zasadniczych przekrojach:

  • M a k r o
    Analiza branżowa, sektoralna; struktura zatrudnienia, konsumpcja usług; udział  usług w PKB, a także i w bilansie handlu zagranicznego; innowacyjność usług; rola sektorów usługowych (zwłaszcza tych kreacyjnych)  we wzroście gospodarczym, didżytalizacja,  itd.
  • M i k r o
    Wiedza wyprowadzona z badań dotyczących: motywacji, wynagrodzenia, wydajności, produktywności, kosztów, efektywności,   wyceny, elastyczności cenowej i dochodowej popytu/podaży; itd.

Wiedza adekwatna z usługami. Wiedza menedżerska

Charakterystykę tej ostatniej można zawrzeć w następującej formule zgodności: tak zarządzać usługami, by nie zakłócona ich realizacja była spełnianiem ich rudymentarnych funkcji: kulturowych – społecznych – gospodarczych; tak zorganizować i zarządzać podmiotem/firmą, by był zdolny do  świadczenia oryginalnych usług.

Wreszcie wielodyscyplinarna wiedza na temat usług, której zręby staram się – z nieokreślonym skutkiem tudzież z nikłym powodzeniem  – tworzyć.

Kazimierz Rogoziński